Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.
NUJNO OBVESTILO! Preberi več..
Spoštovane stranke! Za vas 18. 5. odpiramo vrata sprejemnih pisarn na vseh lokacijah. Prosimo, da pred obiskom preverite spremenjen delovni čas. Toplo vabljeni.

Varstvo okolja

Naravo jemljemo drugače. Zares!

Varstvo okolja

Okoljevarstvenik je poklic, ki ga odlikuje naravnanost v prihodnost. Spoznali boste, kako ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost posameznikovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Študij varstva okolja omogoča kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v praksi.

Naučite se analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati razvoj s področja trajnostnega razvoja.

01
02

Program

Program Varstvo okolja traja tri leta in se zaključi z diplomsko nalogo. Kandidati s končano višjo strokovno šolo se lahko po merilih za prehode vpišete v drugi letnik in zaključite v dveh letih. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da vzporedno poslušate le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju in Ljubljani.

 • Med študijem sem spoznal različne teme, od prava do zdrave prehrane. Prijazen kolektiv in dostopni profesorji so poskrbeli, da je študij potekal brez zapletov. 

  Anže, Jesenice

 • Všeč mi je, da večina predavateljev prihaja iz prakse. Velikokrat smo predavanja zaključili z vajami na terenu.

  Henrika, Mojstrana

Predmetnik

Visokošolski strokovni program Varstvo okolja temelji na potrebah sodobne družbe, usmerjene v trajnostni razvoj. Diplomanti varstva okolja boste pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

03
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola
  Polona Biba Drol
  Ravnateljica srednje šole
  biba.drol@bb.si
 • tatjana čeh naglič, vodja delavnic, delavnice za brezposelne
  Tatjana Čeh Naglič
  Vodja kariernega centra
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj in ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
04

Vpis

VPIS V PRVI LETNIK

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod izvaja visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje VARSTVO OKOLJA.

 

Kraj izvajanja študijskega programa

Letališka cesta 16a, Ljubljana, in Ljubljanska cesta 30, Kranj.

 

Trajanje študija in pridobljeni naziv

Visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja traja tri leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS.

Diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani okoljevarstvenik (VS)/diplomirana okoljevarstvenica (VS), kratica: dipl. okoljevar. (VS).

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v srednjem splošnem, strokovnem ali poklicno-tehniškem izobraževanju.

Možen je tudi prehod s sorodnih programov v skladu s študijskim programom.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh, dosežen pri zaključnem izpitu, poklicni oziroma splošni maturi (do 60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (do 40 % točk).

 

Vpisna mesta

Študijski program Redni Izredni
Varstvo okolja 0 45

 

VPIS V VIŠJI LETNIK

(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

K vpisu v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, prijava za vpis v študijskem letu 2019/2020 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, med 12. 2. 2019 in 29. 9. 2019. Število prostih mest za vpis po merilih za prehode je 15 v vsakega od letnikov.

Pri prehodu v 2. oz. 3. letnik se kandidatom določijo obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvo okolja. Natančnejše informacije dobijo na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj.

 

 

INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI

 

Varstvo okolja: Letališka cesta 16 a, Ljubljana

petek, 15. 2. 2019, ob 10.00 in 16.30 
sobota, 16. 2. 2019, ob 9. 00
petek, 22. 2. 2019, ob 16.30 
četrtek, 12. 9. 2019, ob 16.3

Varstvo okolja: Ljubljanska cesta 30, Kranj

petek, 15. 2. 2019, ob 10.00 in 16.30 
sobota, 16. 2. 2019, ob 9. 00
petek, 22. 2. 2019, ob 16.30 
četrtek, 12. 9. 2019, ob 16.30

 

Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo vsak delovni dan po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani visoke šole ali osebno v študentskem referatu v Kranju in Ljubljani.

 

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI

Prijavni roki

1. prijavni rok od 12. 2. 2019 do 28. 6. 2019,
2. prijavni rok od 8. 7. 2019 do 29. 9. 2019.

 

Vpisni roki

1. vpisni rok od 1. 7. 2019 do 5. 7. 2019,
2. vpisni rok od 9. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do zasedbe vpisnih mest.

 

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Če se kandidat prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

 

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka.

 

Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv visoke šole pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole ali diplomo višješolskega študija ali visokošolskega strokovnega/univerzitetnega programa ali potrdilo o opravljenih izpitih predhodnega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov diplomskih listin in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visoko šolo.

 

VPISNA MESTA ZA TUJE ŠTUDENTE

1. letnik

Redni

Izredni

Varstvo okolja

0

20

Loading...